1. Obrana a bezpečnost

Posílit vlastní obranu, zavést opět základní vojenskou službu
Současný vývoj globální politiky směřuje ke stále menší stabilitě a větší možnosti ohrožení. Jsme součástí NATO, což garantuje vojenskou obranu naší poměrně malé země, ovšem samotná armáda se musí opírat jen o poměrně malý počet profesionálních vojáků. Jsme proto pro obnovení základní vojenské služby, ovšem v podstatně kratší délce (např. půl roku). Vojenská služba umožní, aby se mladí vůbec seznámili s armádou, zlepšili tělesné schopnosti a odolnost a též by dala využít k výchově národního sebevědomí, zdravého vlastenectví a ochotě aktivně bránit svou zemi. Náklady by byly samozřejmě značné, neboť většina potřebných zařízení byla zrušena nebo opuštěna. Pokud však chceme být schopni bránit svou zemi a být platnými členy NATO, jinou možnost nemáme. Z hlediska vojenské spolupráce jsme pro integraci obrany se sousedními státy – například Slovenskem, Polskem. To přinese jak finanční úspory, tak zkvalitnění naší obrany. Vždyť nadzvuková stíhačka přeletí naši zemi za půl hodiny.

2. Doprava a dopravní infrastruktura

Ekologická doprava, hlavně železniční, musí být atraktivnější než auto
Základem udržitelného rozvoje dopravní soustavy by měla být doprava efektivní a ekologická – železniční a městská hromadná. Platí totiž, že jakkoliv široká silnice se vždy nakonec zaplní – zvláště ve městech. Podporujeme tedy rekonstrukce stávajících a výstavbu nových železničních tratí, zvláště vysokorychlostních a příměstských a ve městech pak rozvoj hromadné dopravy na elektrický pohon – tramvají, metra, trolejbusů. Bylo velkou chybou, že v Praze byly trolejbusy zrušeny, takže zde ekologický přínos MHD není zdaleka tak výrazný jak by mohl být. Požadujeme důslednou tarifní integraci na železnici, aby cestující nemusel již hledat pokladnu "svého" dopravce a přemýšlet, který vlak kdo provozuje. V silniční dopravě požadujeme především výstavbu obchvatů měst (především Pražského okruhu), záchytných parkovišť P+R a rozumný rozvoj dálniční sítě. Ten se musí realizovat ovšem tak, aby nepoškozoval své okolí – už se nesmí opakovat odstrašující příklad dálnice protínající České středohoří.

3. Společnost a kvalita života

Ve velkoměstech i na vesnicích se musí lidé cítit dobře
Pocit kvality života je velmi individuální. Někomu ke kvalitnímu životu postačí kvalitní televizor a hypermaket za rohem, někdo vyžaduje klid a harmonii přírody, někdo ruch velkoměsta. V každém případě by jedna skupina neměla kvůli kvalitě svého života omezovat kvalitu života druhých a základní životní standard by měl být přístupný všem. Požadujeme zlepšení dopravního spojení vesnic a předměstí s městy, odmítáme rušení zdravotnických zařízení, škol a školek. Též blízkost obchodu a třeba pohostinství tvoří základ kvality života. V tom bohužel velmi negativně působí Babišův zákon o EET. Máme za to, že kvalitu života ve městě a zvláště v Praze by dále výrazně zlepšilo navýšení zelených ploch v centru. Zeleň čistí vzduch, omezuje hluk a reguluje teplotu. Odmítáme praxi, kdy stavbař zastaví a zadláždí stovky metrů čtverečních v centru a v rámci povinné náhradní výsadby vysadí les někde na okraji.

4. Sociální politika a zaměstnanost

Pomoci živnostníkům a potřebným, ne nadnárodním koncernům
Díky dobré ekonomické situaci v Evropě mohou být kroky současné vlády jakkoliv nesprávné, aniž by se to projevilo na dobré sociální situaci a malé nezaměstnanosti. My však myslíme více do budoucnosti a věříme, že základem zaměstnanosti nemohou být tisíce úředníků a jiných státních zaměstnanců, tisíce zaměstnanců nadnárodních firem, které tyjou z dotací a státních zakázek ani lidé žijící ze sociálních dávek. Základem zaměstnanosti by měly být diverzifikované střední a malé soukromé firmy, podnikatelé, řemeslníci a živnostníci. Bohužel, všem těmto hážou poslední vlády jen klacky pod nohy. Požadujeme proto zjednodušení daňových zákonů pro zaměstnance a živnostníky, zrušení EET a naopak přísnější pravidla pro dotace a účetní kontroly mamutích koncernů. Jsme proti výstavbě dalších montoven se státní podporou. Jsme pro pomoc skutečně potřebným, například invalidům a bezdomovcům, kteří chtějí pracovat nebo drogově závislým, kteří se chtějí léčit.

5. Školství, sport, věda a mládež

Základem jsou základní školy
Školství je trvalým problémem. Vynaložené prostředky jsou značné, a přitom výsledky ve znalostech žáků a studentů stále horší. Máme za to, že základem je školství základní, mělo by tedy být adekvátně financováno včetně dnes směšných platů učitelů. Kde by se naopak dalo ušetřit, jsou nesmyslné obory mnoha středních a zvláště vysokých škol. Naše republika nepotřebuje každý rok stovky nových novinářů a architektů, tisíce nových ekonomů, či dokonce absolventů takových obskurností jako "Multimediální komunikace" nebo "Evropská studia"? Nemůžeme si dovolit mrhat veřejnými penězi dotováním oborů, jejichž absolventi nakonec pracují úplně jinde, nebo nepracují vůbec. Vývoj vědy je též nezdravý, protože se často zvrhává na shánění grantů, dotací a sčítání vydaných publikací a citací. Měla by být podporována jen skutečně špičková pracoviště. Co se týká sportu, kromě výchovy dětí a mládeže by měl být ponechán na komerční bázi, jak tomu dnes prakticky už je.

6. Průmysl a obchod

Ponechat státní firmy státu, soukromým firmám spravedlivé dotace
V oblasti průmyslu a obchodu klademe důraz především na zabránění pokusům privatizace několika zbylých státních firem, které jsou často firmami pro stát strategickými (např. ČEZ, Severočeské doly) a bylo by velkou chybou předávat je do soukromých a pravděpodobně zahraničních rukou. V oblasti grantů a dotací požadujeme účinnou pomoc ze strany státu zvláště soukromníkům a malým firmám – málokdo se ve složité problematice a stovkách dotačních výzev dokáže orientovat. Nemyslíme si, že je správný současný stav, kdy spousta zprostředkovatelů supluje tuto roli státu a přitom samozřejmě ukrajuje firmám z prostředků, které díky grantům získaly.

7. Kultura

Zachovat svobodnou uměleckou činnost i veřejnoprávní televizi a rozhlas
Pojem kultura je velmi široký a už z principu by měla být kultura svobodná a tedy co nejméně ovlivňovaná státem nebo jinými orgány. Kultura nejsou jen divadla a výstavní síně, ale například i televize a rozhlas. Zde musí být zachován jejich veřejnoprávní charakter, tj. nezávislost jak na komerční sféře, tak na sféře politické. Jen tak lze zaručit objektivitu zpravodajství i kvalitu vytvářených pořadů. Máme za to, že ke kultuře patří i letní festivaly a podobná venkovní vystoupení. Zde se zasadíme o snadnější a transparentní získávání výjimek z nočního klidu, neboť současný stav daný libovůlí úředníků nebo starostů prakticky likviduje mnoho podobných akcí. Vždyť jednou nebo dvakrát ročně vyhovět těm, kdo se chtějí bavit – to by měl být přirozený projev lidské tolerance. Aktivní roli by stát měl hrát v náboženské a kulturní osvětě – v naší společnosti je stále více předsudků vůči jiným kulturám, což však pramení hlavně z neznalosti.

8. Státní finance

Zjednodušit daně, neplýtvat ve výdajích
Požadujeme, aby v době ekonomického rozkvětu státní rozpočet nemrhal prostředky, ale naopak vytvářel rezervy na "horší časy", které dříve nebo později přijdou. V příjmové oblasti budeme prosazovat nikoliv vyšší zdanění, nýbrž podstatné zjednodušení daňových a účetních zákonů a snižování daňové zátěže. Jednoduchost umožní jednak podstatné omezení počtu úředníků, jednak efektivní kontrolu. Vždyť kolik dnes existuje daní, jejichž správa stojí více, než se vybere! Zjednodušení daňového systému navíc umožní živnostníkům i firmám věnovat se vlastní produktivní činnosti místo neproduktivního papírování.

9. Zahraniční politika

Česká republika musí být spolehlivým a aktivním členem Evropské unie
Zaměření zahraniční politiky a vztahu k jiným státům by mělo především vycházet z naší orientace na západ. Ani kvůli zdánlivé ekonomické výhodnosti se nesmíme podbízet zemím jako Rusko nebo Čína. Tato výhodnost by se velmi rychle změnila v ekonomické područí, jak dnes vidíme například u Srbska. Našimi hlavními partnery jsou demokratické evropské země. Též bychom měli ctít orgány Evropské unie, jejíž jsme součástí. Díky EU mohou naše firmy obchodovat bez byrokratických omezení, lidé mohou volně cestovat. Málokdo si dnes vzpomene, jak složité to bylo dřív. Proto odmítáme dvojaké pojetí současné zahraniční politiky vůči EU, která bohužel souzní s nechvalným čecháčkovstvím. Co je pro nás výhodné, mlčky přijímáme, aniž poděkujeme, co je pro nás nevýhodné, to odmítáme a obviňujeme "evropský diktát". Vlastností čestného a silného národa je využívání výhod, ale strpění některých nevýhod v zájmu celku. V tomto duchu by se měla odehrávat naše zahraniční politika.

10. Zemědělství a životní prostředí

Zabránit expanzi zemědělství, průmyslu i měst na úkor životního prostředí
Jsme zásadně proti spojení ministerstev zemědělství a životního prostředí, jak plánuje ANO. Na první pohled je totiž jasné, který obor má být upřednostněn a který upozaděn. Zemědělství se dnes jednoznačně rozvíjí na úkor životního prostředí. Díky rostlinné velkovýrobě prakticky vymizela pernatá lovná zvěř, splachy hnojiv a chemikálií znečistily vodní toky. Zemědělství sleduje zisk z plodin žádaných v daném okamžiku, ochrana životního prostředí naopak zachování cenných původních jevů a dlouhodobou udržitelnost života na celém území státu. Celkový stav životního prostředí se po zlepšení v 90. letech daném prudkým poklesem průmyslové výroby zase zhoršuje, především když zohledníme nejen měřitelné emise. V oblasti životního prostředí je třeba se tedy zaměřit nejen na formalizmus procesů EIA a emisní normy automobilů, ale na obnovu vodního režimu krajiny, omezení zastavování a asfaltování přírodních rezervací, snižování hlučnosti a zvětšování zelených ploch ve městech.

11. Spravedlnost a stav justice

Rychlé, nezávislé a spravedlivé soudnictví
Občany dlouhodobě trápí nízká vymahatelnost práva. Z toho vyplývá náš cíl zkracovat délku soudních řízení. Především u sporů o děti bude nutno stanovit lhůty, do kdy musí soud rozhodnout. Požadujeme právně zakotvit střídavou péči jako první možnost při rozhodování o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Požadujeme i stanovit přesná pravidla pro výpočet výživného, aby nebyl tak velký rozdíl v jeho výši v různých krajích. Budeme prosazovat i úpravu poplatkové povinnosti – pokud žalobce k žalobě o zaplacení doloží objednávku, dodací list nebo předávací protokol, neplatil by soudní poplatek. Soudci by neměli být lidé, kteří do justice přejdou rovnou ze školy. Soudce rozhoduje o osudech lidí a musí projít reálným životem a praxí. Budeme prosazovat minimální věkový limit pro soudce. Z hlediska legislativy požadujeme obnovit trest smrti za zločiny proti životu a zdraví a zjednodušit odškodnění nespravedlivě stíhaných nebo odsouzených osob.

12. Místní rozvoj a dotace z EU

Využít dotace skutečně tam, kde jsou potřebné
Dotace z EU jsou přílivem peněz, který považujeme už skoro za samozřejmost a někteří se naučili z něj významně odsávat ve svůj prospěch. Nejde jen o vyložené trestní kauzy, kdy dotace byly úplně rozkradeny. Významný odliv využitelných prostředků mají na svědomí specializované dotační agentury, které za patřičnou cenu zprostředkovávají čerpání dotace. Alespoň u menších projektů máme za to, že snížení složitosti a rozsáhlosti formulářů a větší vstřícnost a pomoc úřadů by umožnila zbavit se těchto příživníků. V oblasti kontroly čerpání požadujeme nejen účetní, ale i věcné kontroly a u velkých projektů i nezávislé posuzování jejich potřebnosti. Často se totiž dotace využívají na zcela zbytečné stavby nebo úpravy, které ve svém důsledku jsou občanům spíše na obtíž. A na skutečně potřebné projekty pak peníze chybí.

13. Zdravotnictví

Nejen špičkové operace, ale i kvalitní běžná péče
Jsme pro zachování úrovně našeho zdravotnictví, které je stále vysoká, nicméně upadá. Léčba pacienta je v současné době spíše obchodem než službou veřejnosti. Měl by se změnit jak systém financování, tak systém vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví: vzdělávání je pro ně povinné a přitom finančně a časově velmi náročné. Důsledkem je to, že těžko hledáme praktického lékaře (nebo dokonce zubaře), který by přijímal nové pacienty, s chřipkou nebo zlomenou rukou čekáme půl dne v čekárně. Několik špičkových operací nenahradí úpadek běžné péče.

14. Stav demokracie v ČR

Účelové zasahování státu do života občanů musí skončit
Na demokracii v našem státě jsme si už zvykli jako na samozřejmost a z toho pramení nebezpečí, že si jí přestaneme vážit a obhajovat ji. S nelibostí sledujeme stále větší zásahy státu do našeho života – od EET, které umožňuje online sledovat počet prodaných zmrzlin nebo vytočených piv; přes protikuřácký zákon, který zakazuje lidem kouřit v hospodách, když přitom dýchají zplodiny z tisíců aut; přes nový volební zákon, který malým stranám s rozpočtem v řádu tisíců ukládá stejné povinnosti auditů, účetnictví, výkazů a transparentních účtů jako vládním stranám s milionovými obraty; po policii, která díky stále se zpřísňujícím zákonům může citelně pokutovat za každou banalitu (třeba cyklisty bez světel) a přitom některou trestnou činnost vůbec neřeší (třeba krádeže jízdních kol). Občan si pomalu zvyká na omezování a ani by se už nedivil, kdyby byl zrušen Senát, pak spojena prokuratura s justicí a pak by se třeba tiskly volební lístky jen jedné nezrušené strany. K tomu nesmí dojít. Jsme pro omezení zásahů státu do života běžného občana už v jeho počátcích.